Zwroty i reklamacje

§  Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy jest wadliwy, Klient może złożyć u Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Reklamacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana na adres e-mail: kontakt@addictedtosports.pl lub – w wypadku reklamacji pisemnej - na adres: P.P.U. ADDICTED TO SPORTS mgr inż. Marcin Kuźma; ul. 11-go Listopada 0; 32-130 Koszyce.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien także przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.U. ADDICTED TO SPORTS mgr inż. Marcin Kuźma; ul. 11-go Listopada 0; 32-130 Koszyce.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W wypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi także udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego towaru do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Konsumentowi towar - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@addictedtosports.pl. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: P.P.U. ADDICTED TO SPORTS mgr inż. Marcin Kuźma; ul. 11-go Listopada 0; 32-130 Koszyce. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 10. Zwracany towar wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres: P.P.U. ADDICTED TO SPORTS mgr inż. Marcin Kuźma; ul. 11-go Listopada 0; 32-130 Koszyce
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
  1. gdy Towar po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (gdy opakowanie takiego Towaru zostało otwarte po dostarczeniu);

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl